วัตถุประสงค์

        ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณร เกิดความเข้าใจในการศึกษาธรรมะมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาเป็น
หลักในการปฏิบัติตน และเทศนาสั่งสอน-แก่สาธุชนให้ได้ประพฤติปฏิบัติตาม
        ๒. เพื่อเป็นการทดสอบความรู้จากการศึกษาธรรมะของพระภิกษุ สามเณร
        ๓. เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบทุกรูปและมอบทุนเพื่อเป็นการพัฒนา
การปลูกฝังศีลธรรม แก่พระภิกษุสามเณร ที่มีผลการทดสอบความรู้ธรรมะดีเด่น